حجی.37
Read

حجی.37

by ktabkhaneh

‌ ‫ل‬‫دانیا‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫‌برند‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 605 ‌ ‫ل‬‫حزقیا‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫‌برند‬ ‫ی‬‫م‬ 597 ‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‌ ‫ط‬‫سقو‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ 586 ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ت‬‫دس‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ش‬‫کورو‬ ‌ ‫ن‬‫سرنگو‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ 539 ‌ ‫ن‬‫فرما‬... More

Read the publication