ایوب.18
Read

ایوب.18

by ktabkhaneh

‌ ‫ب‬‫ایـــو‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‌ ‫ی‬‫معنا‬ ‫و‬ ‫خدا‬ ‌ ‫ت‬‫حاکمی‬ ‌ ‫ن‬‫داد‬ ‌ ‫ن‬‫نشا‬ ‌ ‫ل‬‫سؤا‬ ‌ ‫ن‬‫ای‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ب‬‫کتا‬ .‌ ‫ی‬‫واقع‬ ‌ ‫ن‬‫ایما‬ ‌ ‫ج‬‫رن‬ ‌ ‫ن‬‫عادال‬ ‫«چرا‬ ‌ ‫ه‬‫ک‬ ‫‌پردازد‬ ‫ی‬‫م‬ »‫‌کشند؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‏‬ :‌... More

Read the publication