خروج 2
Read

خروج 2

by ktabkhaneh

‌ ‫ت‬‫وفا‬ ‌ ‫ف‬‫یوس‬ ‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1805 ‌ ‫ج‬‫خـرو‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫ر‬ ‫آما‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‌ ‫ی‬‫رهای‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ط‬‫مربو‬ ِ ‫وقایع‬ ‌ ‫ت‬‫ثب‬ ‌ ‫ن‬‫تکاملشا‬‫و‬‫رشد‬‫و‬‫مصر‬‫از‬ ‌ ‫ل‬‫اسرائی‬ ‌ ‫م‬‫قو‬ ‌ ‫ک‬‫ی‬ ‌ ‫ن‬‫‌عنوا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‏‬ :‌ ‫ه‬‫نویسند‬ ‌... More

Read the publication