پیدایش1
Read

پیدایش1

by ktabkhaneh

‌ ‫ش‬‫آفرین‬ ‫‏‬ :‌ ‫ح‬‫نو‬ ‌ ‫ص‬‫نامشخ‬ ‌ ‫خ‬‫تاری‬ ‌ ‫م‬‫ابراهی‬ ‫والدت‬ ‌ ‫م‬‌ ‫ق‬ 2166 ‌ ‫م‬‫ابراهی‬ ‫ورود‬ ‌ ‫ن‬‫کنعا‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫م‬‌ ‫ق‬ 2091 ‌ ‫ق‬‫اسحا‬ ‫والدت‬ ‌ ‫م‬‌ ‫ق‬ 2066 ‫پیدایش‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‫خدا‬ ‌ ‫ت‬‫دس‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬... More

Read the publication