میکاه 33
Read

میکاه 33

by ktabkhaneh

‌‫ع‬‫هوش‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫‌‌م‬‫ی‬‫نب‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌753 ‌‫م‬‫یوتا‬ ‫‌‌یهودا‬‫ه‬‫پادشا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌750 ِ‫ر‬‫‌‌فالس‬‫ت‬‫تغال‬ ‌‫ه‬‫‌‌ب‬‫م‬‫سو‬ ‌‫ل‬‫اسرائی‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫‌‌م‬‫ه‬‫حمل‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌743 ‌‫ه‬‫میکا‬ ‫‌شود؛‬‫ی‬‫‌‌م‬‫ی‬‫نب‬ ‌‫ه‬‫فقحیا‌پادشا‬... More

Read the publication