دوم تواریخ 14
Read

دوم تواریخ 14

by ktabkhaneh

‌‫ه‬‫‌‌پادشا‬‫ن‬‫سلیما‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌970 ‌‫ه‬‫معبد‌ساخت‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌966‫959ـ‬ ‌‫ت‬‫حکوم‬ ‌‫ه‬‫تجزی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌930 ‌‫ه‬‫آسا‌پادشا‬ ‫یهودا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌910 ‌‫ط‬‫یهوشافا‬ ‌‫ه‬‫پادشا‬ ‫یهودا‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬... More

Read the publication