یوشع. 6
Read

یوشع. 6

by ktabkhaneh

‫از‬ ‫خروج‬ ‫مصر‬ ‫.م‬‫ق‬ 1446 ‫ها‬‫اسرائیلی‬ ‫ورود‬ ‫کنعان‬ ‫به‬ 1406 ‫حکومت‬ ‫شروع‬ ‫داوران‬ 1375 ‫کنعـــــــــان‬ ‫فتــــــح‬ ‌‫ع‬‫يوشـــ‬ ‌:‌‫ی‬‫آمار‌حیات‬ ‌:‌‫ف‬‫هد‬ ‫سرزمین‬‫فتح‬‫به‬‫مربوط‬‫رویدادهای‬ . ‫اسرائیل‬ ‫قوم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موعود‬... More

Read the publication