زکریا38
Read

زکریا38

by ktabkhaneh

‌ ‫ش‬‫کورو‬ ‌ ‫ت‬‫بازگش‬ ‌ ‫ه‬‫اجاز‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫تبعید‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 538 ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫تبعید‬ ‫باز‬ ‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‫‌گردند‬ ‫ی‬‫م‬ 537 ‌ ‫ه‬‫خان‬ ‌ ‫ی‬‫بنا‬ ‫آغاز‬ ‫خدا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ 536 ‌ ‫ه‬‫خان‬ ‫کار‬ ‌ ‫ف‬‫متوق‬ ‫خدا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬... More

Read the publication