استر.17
Read

استر.17

by ktabkhaneh

‌ ‫ن‬‫ویرا‬ ‌ ‫م‬‫‌اورشلی‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫تبعید‬ /‫‌شود‬ ‫ی‬‫‌م‬ ‫‌روند‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫‌ب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 586 ‫‌ها‬ ‫ی‬‫تبعید‬ ‌ ‫ن‬‫‌اولی‬ ‫باز‬ ‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‌ ‫ه‬‫‌ب‬ ‫‌گردند‬ ‫ی‬‫‌م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 537 ‌ ‫ی‬‫بازساز‬ ‫‌کار‬ ‌ ‫ن‬‫پایا‬ ‫‌معبد‬ ‫‌یابد‬... More

Read the publication