اول پادشاهان.11
Read

اول پادشاهان.11

by ktabkhaneh

‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‫داود‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1010 ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‌ ‫ن‬‫سلیما‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ 970 ‌ ‫ه‬‫خان‬ ‌ ‫ی‬‫بنا‬ ‌ ‫م‬‫اتما‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫خدا‬ ‫‌رسد‬ ‫ی‬‫م‬ 959 ‌ ‫ت‬‫حکوم‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ه‬‫تجزی‬ 930 ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ق‬‫شیش‬ ‌ ‫ه‬‫حمل‬ ‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‫‌کند‬... More

Read the publication