ارمیا.24
Read

ارمیا.24

by ktabkhaneh

‌‫ی‬‫صفنیا‌نب‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌640 ‌‫ی‬‫ارمیا‌نب‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌627 ‌‫ی‬‫‌‌نب‬‫ق‬‫حبقو‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌612 ‌‫ه‬‫‌‌پادشا‬‫ی‬‫یوشیا‬ ‌‫ه‬‫‌‌کشت‬‫گ‬‫در‌جن‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ .‌‫م‬.‌‫ق‬‌609 ‌‫ه‬‫‌‌ب‬‫ل‬‫دانیا‬ ‌‫ه‬‫‌‌برد‬‫ت‬‫اسار‬... More

Read the publication