دوم پادشاهان 12
Read

دوم پادشاهان 12

by ktabkhaneh

‌ ‫ت‬‫حکوم‬ ‌ ‫ه‬‫‌شد‬ ‫ه‬‫تجزی‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 930 ‫در‬ ‌ ‫ب‬‫اخا‬ ‌ ‫ه‬‫کشت‬ ‌ ‫گ‬‫جن‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 853 ‫ایلیا‬ ‌ ‫ت‬‫خدم‬ ‌ ‫ع‬‫الیش‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ل‬‫منتق‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 848 ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‫ییهو‬ ‌ ‫ل‬‫اسرائی‬ ‫‌شود‬... More

Read the publication