تثنیه.5 .
Read

تثنیه.5 .

by ktabkhaneh

‌‫ت‬‫وفا‬ ‌‫ف‬‫یوس‬ ‌‫م‬.‌‫ق‬‌1805 ‫‌‌در‌مصـــــــر‬‫ی‬‫بـردگـــــــــ‬‌‫ج‬‫خرو‬ ‫از‌مصر‬ 1446 ‌‫ی‬‫اعطا‬ ‌‫ن‬‫‌‌فرما‬‫ه‬‫د‬ 1445 ‌‫ن‬‫‌‌در‌بیـــابا‬‫ی‬‫سرگــردان‬ ‌‫ه‬‫تثنــی‬ ‌:‌‫ی‬‫آمار‌حیات‬ ‌:‌‫ف‬‫هد‬ ‌‌،‫‌‌اعمال‌عظیم‌خدا‌به‌قوم‬‫ی‬‫یادآور‬... More

Read the publication