داوران. 7
Read

داوران. 7

by ktabkhaneh

‌‫ج‬‫خرو‬ ‫از‌مصر‬ ‌‫م‬.‌‫ق‬‌1446 ‌‫ل‬‫‌‌اسرائی‬‫م‬‫قو‬ ‌‫ن‬‫وارد‌کنعا‬ ‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ 1406 ‌‫ن‬‫‌‌داورا‬‫ه‬‫دور‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫‌‌م‬‫ع‬‫شرو‬ 1375 ‌‫ل‬‫‌ئی‬‫ی‬‫عتن‬ 1327‫7631ـ‬ ‫ایهود‬ 1229‫9031ـ‬ ‌‫ه‬‫دبور‬ 1169‫9021ـ‬ ‌‫ن‬‫داورا‬ ‌:‌‫ی‬‫آمار‌حیات‬ ‌:‌‫ف‬‫هد‬... More

Read the publication