هوشع.28
Read

هوشع.28

by ktabkhaneh

‌ ‫م‬‫یربعا‬ ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‌ ‫م‬‫دو‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ل‬‫اسرائی‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 793 ‌ ‫س‬‫عامو‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 760 ‌ ‫ع‬‫هوشـــ‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‫خدا‬ ‌ ‫ت‬‫محب‬ ‌ ‫ن‬‫کشید‬ ‫تصویر‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ش‬‫گناهکار‬ ‌ ‫م‬‫قو‬... More

Read the publication