صفنیا 36
Read

صفنیا 36

by ktabkhaneh

‫صفنیا‬ ‫‌شود؛‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ ‌ ‫ه‬‫پادشا‬ ‫یوشیا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫یهودا‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 640 ‫ارمیا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 627 ‌ ‫ب‬‫کتا‬ ‌ ‫ت‬‫شریع‬ ‫معبد‬ ‫در‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیدا‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 622 ‫صفنیا‬ ‌ ‫ت‬‫خدم‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‌... More

Read the publication