جامعه.21
Read

جامعه.21

by ktabkhaneh

‌ ‫ه‬‫جامع‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‌ ‫ه‬‫اینک‬ ‫از‬ ‌ ‫ه‬‫آیند‬ ‌ ‫ی‬‫‌ها‬ ‫ل‬‫نس‬ ‌ ‫ت‬‫نجا‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫‏‬ ،‌ ‫ی‬‫شخص‬ ‌ ‫خ‬‫تل‬ ‌ ‫ه‬‫تجرب‬ ‌ ‫ق‬‫طری‬ ‫از‬ ‫‏‬ ،‫خدا‬ ‫از‬ ‫جدا‬ ‫زندگی‬ ِ ‫ن‬‫بود‬ ‫‌معنا‬ ‫ی‬‫ب‬ .‫ببرند‬ ‌ ‫ی‬‫پ‬ ‫‏‬ :‌... More

Read the publication