یوئیل.29
Read

یوئیل.29

by ktabkhaneh

‌‫ب‬‫اخا‬ ‫‌‌در‬‫ه‬‫پادشا‬ ‌‫ه‬‫‌‌کشت‬‫گ‬‫جن‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ).‌‫م‬.‌‫ق‬‌853( ‌‫ع‬‫الیش‬ ‌‫ن‬‫‌عنوا‬‫ه‬‫ب‬ ‌‫ب‬‫‌‌منصو‬‫ی‬‫نب‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ )848( ‫ییهو‬ ‌‫ی‬‫‌‌پادشاه‬‫ه‬‫ب‬ ‌‫ب‬‫‌‌منصو‬‫ل‬‫اسرائی‬ ‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ )841( ‌‫ل‬‫یوئی‬ ‌‫ن‬‫‌عنوا‬‫ه‬‫ب‬... More

Read the publication