نحمیا.16
Read

نحمیا.16

by ktabkhaneh

‌ ‫ن‬‫ویرا‬ ‌ ‫م‬‫‌اورشلی‬ ‫‌شود؛‬ ‫ی‬‫‌م‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫‌تبعید‬ ‫‌روند‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫‌ب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 586 ‌ ‫ه‬‫گرو‬ ‌ ‫ن‬‫‌اولی‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫‌تبعید‬ ‫باز‬ ‌ ‫م‬‫‌اورشلی‬ ‫‌گردند‬ ‫ی‬‫‌م‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 537 ‫معبد‬ ‌ ‫ی‬‫‌بازساز‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌... More

Read the publication