உயிர் 3 - PAVI
Read

உயிர் 3 - PAVI

by SinduLakshmi Jagan

உயி் எ்பதே உன்காக்ோ் 1 உயி் 3 காலையி் எழ மனமமயி்லையய்றாு் மனுுு் ஆ்கிரமி்ு்ள அ்த அழு சிலையி் திசன் யெற மே்ி ஜாகி் யச்ை் தயாரானா் சி்தா்். அ்யொுுதா் த் ெ்களாேி் ோயிைி் இு்ு ஜாகி் யச்ை் தயாரா் ே்தா் அு்.இேலன் ொ்்்ு் , ஹா் சி் எ்றா் உ்சாகமா். ஹா் ொ் எ்ன... More

Read the publication