தேடல் 15
Read

தேடல் 15

by krurathan

1 | P a g e தேடல் - 15 “ஆ஥ாங்க ர஧ாம்த சீக்கி஧஥ா உங்கல௃க்கு இந்஡ சந்த஡கம் ஬ந்து இருக்கு. இப்ததா ஡ான் உங்க ஥கனண ஸ்கூல் ன தசர்க்கந ஬஦சு, ர஧ாம்த ரசல்னம் ரகாடுக்கந஥ான்னு சந்த஡கப் தடுதநங்க.” என்று சனித்துக் ரகாண்டார். “ஏங்க எ஡ா஬து ஡஧கர் கிட்ட ததசுண ீங்கபா? புதுசா... More

Read the publication