דברים מלא 12
Read

דברים מלא 12

by herzog

‫ראה‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫בי‬ ‫לֹונ֥י מ ֶ ֹֽרה‪ :‬לא‪ּ֤ ִ  ‬כי ַא ֶּת ֙ם ֽע ְֹב ִ ֣רים‬ ‫ָ ּֽב ֲע ָר ָ ֑בה ֚מּול ַהּגִ ְל ֔ ָּגל ֵ ֖א ֶצל ֵ ֽא ֵ‬ ‫הֹו֥ה ֱא ֹֽל ֵה ֶיכ֖ם‬ ‫ת־ה ָ֔א ֶרץ ֲא ֶׁשר־יְ ָ‬ ‫ת־הּיַ ְר ֵ ּ֔דן ָלב ֹ ֙א ָל ֶ ֣ר ֶׁשת ֶא ָ‬ ‫ֶא ַ‬ ‫ּוׁש... More

Read the publication