דברים מלא 14
Read

דברים מלא 14

by herzog

‫די‬ ‫פירוש שד"ל לתורה‬ ‫דברים‬ ‫עֹולם ֥ל ֹא ִת ָּב ֶנ֖ה ֽעֹוד‪ :‬יח‪ ‬וְ ֽל ֹא־‬ ‫ֹלהיָך וְ ָ ֽהיְ ָת ֙ה ֵ ּ֣תל ֔ ָ‬ ‫יהֹו֖ה ֱא ֶ ֑‬ ‫ַ ֽל ָ‬ ‫ן־ה ֵ ֑ח ֶרם ְל ַ֩מ ַען֩ יָ ׁ֨שּוב יְ הוָֹ ֜ה ֵ ֽמ ֲח ֣רֹון‬‫ּומה ִמ ַ‬ ‫יִ ְד ַ ּ֧בק ְּבָי ְ�ֽדָך֛ ְמ ֖א ָ‬ ‫ים... More

Read the publication