МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Read

МЕТОДОЛГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

by Constantine Stalchenco

26 ВЛАСТЬ 2011’02 Ñåðãåé ÌÅÒÅ˨ ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÓÃÐÎÇ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà àíàëèçó òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèõ àñïåêòîâ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, êîòîðàÿ îðãàíè÷åñêè âêëþ÷àåò ãîñóäàðñòâåííóþ è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü. Àâòîð... More

Read the publication