25 حقیقت زمان شماره
Read

25 حقیقت زمان شماره

by Omarfaiz

‫زنیی‬‫کیی‬‫ز‬ ‫یی‬‫ی‬‫ام‬‫بیی‬‫یی‬‫ی‬‫مثاب‬‫مسییه‬‫یی‬‫ی‬‫مه‬ ‫زنیییییی‬‫م‬ ‫میییییی‬‫حیییییییا‬‫انسییییییا‬ ‫مسییییای‬‫مییییا‬ ‫اج‬‫اخالقیییی‬‫ییییناخ‬‫ی‬‫ش‬ ‫یییی‬‫ی‬‫ش‬‫یییی‬‫ی‬‫اس‬‫یییی‬‫ی‬‫قب‬‫از‬‫یییی‬‫ی‬‫ای‬‫یییی‬‫ی‬‫ام‬ ‫ج‬ ‫ییی‬... More

Read the publication