מחט קטנה מעשה גדול
Read

מחט קטנה מעשה גדול

by גילי צרפתי

‫ַמ ַחט ְק ַטּנָ ה – ַמ ֲע ֶׂשה ּגָ דֹול‬ ‫אׁש ֶמ ְרּכַ ז יְ ִׁשיבֹות וְ ֻאלְ ָּפנֹות ְּבנֵ י ֲע ִק ָיבא‬ ‫מֹ ֶׁשה ְצ ִבי נֵ ִרּיָ ה זצ"ל | ְמיַ ֵּסד וְ רֹ‬ ‫ָה ַרב‬ ‫לִ ְדמּותֹו ֶׁשל‬ ‫ִעּבּוד ּוכְ ִת ָיבה‪ּ :‬גִ ילִ י ָצ ְר ָפ ִתי‬ ‫ְּב ִׁשּתּוף ֶמ ְרּכַ... More

Read the publication