நொடிப்பொழுதும் மறவேன் 6 & 7
Read

நொடிப்பொழுதும் மறவேன் 6 & 7

by Thenu

நிகழ்பவை.. பபரும்பாலான உறவுகளில், புரிதல்கள் என்பது இல்லாமலலலே லபாய்விடுகிறது. அப்படிலே இருந்தாலும் கூட, அது விலகலுக்கு பின்புதான் நிகழ்கிறது. அகிலனின் வாழ்வில் கூட அப்படிோன உறவுகளும், விலகல்களும் லநர்ந்திருக்க.. உறவுகளின் அடிப்படடோன புரிதல் என்பது... More

Read the publication