ரோசியின் கோகுலனும் தமக்கையும்!
Read

ரோசியின் கோகுலனும் தமக்கையும்!

by roseik

க ோகுலனும் தமக்க யும்! “என்ன மச்சான், வெளிக்கிட்டாச்சா? இன்னும் நேரமிருக்நக!” “இப்நபாநே நபானால் ோன்டா சரியாக இருக்கும். ெழியில் ட்ராஃபிக்காக இருந்ோலும் நேரத்துக்நக நபாய் ெிடுநொநம!” பயணப்பபபய இழுத்து ெந்து ெரநெற்பபையில் பெத்ோன் நகாகுலன். “சரிோன், ஹாண்ட்... More

Read the publication