ரோசியின் விட்டில் பூச்சிகள்!
Read

ரோசியின் விட்டில் பூச்சிகள்!

by roseik

https://roseisnovels.wordpress.com/ 1 | 29 “என்னடா மச்சான்! உண்மமயாகவா சசால்கிறாய்?!” ஆச்சரியமாகக் ககட்டான் கவந்தன். “பின்ன சபாய்யா சசால்கிறான்!” இமடயிட்ட அடுத்தவன், “என்ன திடீசென்று! ஊரில் சபண் பார்த்து மவத்துள்ளார்களா?” தன்பங்குக்கு ககள்விசயான்மற ஊதி... More

Read the publication