Просветители славян
Read

Просветители славян

by Нина Дмитриева

Просветители славян КИРИ́ЛЛ И МЕФО́ДИЙ - славянские про​ све​ти​те​ли, соз​да​те​ли славянского ал​ фа​ ви​ та и литературного язы​ка, пер​вые пе​ре​во​дчи​ки с гре​че​ско​го на славянский язык, про​по​вед​ни​ки хри​сти​ан​ст​ва, свя​тые... More

Read the publication