เข้าเล่ม
Read

เข้าเล่ม

by Phirayu Kmitl

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โครงงานเรื่อง กระบวนการผลิตนิตยสาร “ENERGY SAVING” บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด Energy Saving Magazine Production Process of A TTF Internationnal co. ltd. นายภิรายุ เจียมศุภกิตต์ พ.ศ. 2558 หลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร... More

Read the publication