0706182a (1).
Read

0706182a (1).

by Miren Herguedas

EHAA - 2007ko azaroak 13, asteartea N.º 218 ZK. BOPV - martes 13 de noviembre de 2007 26035 HERRIZAINGO SAILA IRAGARKIA, Herritarren Segurtasunaren Babesari buruzko otsailaren 21eko 1/1992 Lege Organikoan ezarritakoa haustearren, zehapen-espedienteak... More

Read the publication