სასკოლო სპექტაკლებისა და ღონისძიებების სცენარები
Read

სასკოლო სპექტაკლებისა და ღონისძიებების სცენარები

by maka

saskolo speqtaklebisa da RonisZiebebis scenarebi dawyebiTi (I _ IV) klasebis moswavleTaTvis (maswavleblis wigni) Tbilisi 2010

Read the publication