Acrostiche Nufi
Read

Acrostiche Nufi

by Rodrigue Tchamna

Page 1 of 2 NÀK NDɑ̀'NDɑ̀' SǏ NDĪĒ Mɑ̄NZHÌ Bɑ̄ Nàk mɑ̀wǎ nsɑ́' pɑ̀h ghén ŋwɑ̀'nǐ Nùfī. Khʉ̀ ɑ̄ndʉ̄ ɑ̄ Ndɑ̀'ndɑ̀' mɑ̀ ndɑ̌h tōh, cō nkà' mɑ̀wǎ. Pʉ̀ tɑ̀ njə̄ə̄ Sǐ nzhī fʉ̀ ' yì yáá mbɑ̄ ntām lɑ́ bɑ̄. Mɑ́ mbɑ̌ sēn à, ǒ Ndīē sì zɑ̄ wū mɑ̀ kòlə̌' kò mbíé mɑ̀... More

Read the publication