Hymne Poesie Haut Nkam
Read

Hymne Poesie Haut Nkam

by Rodrigue Tchamna

Yɔ̀yɔ̌ Túnkə̀ə̀ : Poesie au Haut-Nkam Yɔ̌nshǐ kwèèsǐ lɑ́' Túnkə̀ə̀ Túnkə̀ə̀, Túnkə̀ə̀ Wò Túfìè zǎ, Wò Mbìè mǎ, Ǹ kùɑ́ nɑ́ tū ō mɑ̀ ngɑ̌ ndīdīē. Túnkə̀ə̀, Túnkə̀ə̀ Wò Mbɑ̀ɑ̄ nā à Wò Ntʉ̄ʉ̀ mà Wò Ndʉ̄ɑ̄ntú Pɑ̀mɑ̄ngátnzhʉ̀' Wò Nìnì yòh Pǐh... More

Read the publication