do an to chuc thi cong
Read

do an to chuc thi cong

by Phạm Thanh Bình

Đồ Án Tổ Chức Thi Công- Lắp Ghép Nhà Công Nghiệp Một Tầng GVHD: Nguyễn Sơn Lâm TOÅ CHÖÙC THI COÂNG LAÉP GHEÙP NHAØ COÂNG NGHIEÄP 1 TAÀNG 1 ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH: 1.1 Ñaëc ñieåm coâng ngheä: - Coâng trình nhaø coâng nghieäp moät taàng coù 4 nhòp khoâng... More

Read the publication