Вестник Култура - брой 1 / 9 януари 2015
Read

Вестник Култура - брой 1 / 9 януари 2015

by Fiesta Promo

www.kultura.bg ¡ÓÈ 1 (2789), „Ó‰Ë̇ LVIII, 9 ˇÌÛ‡Ë 2015 „., 12 ÒÚ., 2 ΂. –‡‰ËÓ, ‡Á͇Á, ˜ fi·ËÎÂÂÌ Ò·ÓÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ Ì‡ ÔÓÙ. ‰ÒÌ —ÌÂʇ̇ œÓÔÓ‚‡ —˙ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó Ë Ì‡Û˜Ì‡ ‰‡ÍˆËˇ ¬ˇ‡ ¿Ì„ÂÎÓ‚‡, Çˡ ÕÂÈÍÓ‚‡, Δ‡Ì‡ œÓÔÓ‚‡ ”» —‚.  ÎËÏÂÌÚ ŒıˉÒÍË, 2014 ÷Â̇... More

Read the publication