Зов News - брой 192 / 22 декември 2014
Read

Зов News - брой 192 / 22 декември 2014

by Fiesta Promo

Âòîðíèê, 23 äåêåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 192/1384 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Âåñåëà Êîëåäà è ÷åñòèòà Íîâà ãîäèíà! Èíæ. Í. Èâàíîâ: "Äàäîõìå ïðèìåð çà äîáðè ðåøåíèÿ" íà 4-5 ñòð. Òåîäîð Èëèåâ Íà òîçè åòàï âñå îùå... More

Read the publication