Зов News - брой 185 / 12 декември 2014
Read

Зов News - брой 185 / 12 декември 2014

by Fiesta Promo

Ïåòúê, 12 äåêåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 185/1377 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ñòð. 4 Ñòð. 3 Àíè ÔèëèïîâàÊàìåíîâà: "Ìå÷òàòà ñòàâà ðåàëíîñò, àêî é äàâàø âñè÷êî îò ñåáå ñè" Âèñîê ïðèç ïîëó÷è äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå Áåç... More

Read the publication