Зов News - брой 134 / 3 октомври 2014
Read

Зов News - брой 134 / 3 октомври 2014

by Fiesta Promo

Ïåòúê, 3 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 135/1327 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS "ÃÅÐÁ íå ëúæå õîðàòà, íèå îáåùàâàìå äà ðàáîòèì" Ïðè àäñêèÿ âçðèâ â çàâîä "Ìèäæóð" â Ãîðíè Ëîì, Âèäèíñêî, çàãèíàõà 15 ÷îâåêà. Íàåòèòå... More

Read the publication