Зов News - брой 154 / 30 октомври 2014
Read

Зов News - брой 154 / 30 октомври 2014

by Fiesta Promo

×åòâúðòúê, 30 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 154/1346 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ñúâåòíèê ñ èñêàíå êúì íîâèòå äåïóòàòè: Ïîìîãíåòå... Íà 3 ñòð. ßâîð Õàéòîâ: Äåâèçúò "Ñúåäèíåíèåòî ïðàâè ñèëàòà" ïðîðàáîòè Íà 4 ñòð.... More

Read the publication