Зов News - брой 157 / 4 ноември 2014
Read

Зов News - брой 157 / 4 ноември 2014

by Fiesta Promo

Âòîðíèê, 4 íîåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 157/1349 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÇà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ñòð.4Ñòð.3 "Áúëãàðèòå ïðåäïî÷èòàò àêñåñîàð îò ñðåáðî" Îáñúäèõà ïëàí çà çàùèòà ïðè áåäñòâèÿ Âàíÿ Èâàíîâà: Èâà Ïåòêîâà Íå ñå ñïàçâà... More

Read the publication