Зов News - брой 147 / 21 октомври 2014
Read

Зов News - брой 147 / 21 октомври 2014

by Fiesta Promo

Âòîðíèê, 21 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 147/1339 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Èâàí Àñïàðóõîâ: Ñòð. 4 Ñòð. 3 ”Ìîæå ÀÁ äà íå áúäå "ïàòåðèöàòà" íà ÃÅÐÁ, à "ïëàòèíåíèÿò ïèðîí", êðåïÿù ïðàâèòåëñòâîòî” Êìåò ðåøàâà... More

Read the publication