Вестник Култура - брой 38 / 14 ноември 2014
Read

Вестник Култура - брой 38 / 14 ноември 2014

by Fiesta Promo

œÓڇΠ" ÛÎÚÛ‡" www.kultura.bg/web/ ÌÓ‚‡ ÚÂËÚÓˡ Á‡ „ΉÌË ÚÓ˜ÍË, ‚ˉÂÓËÌÚÂ‚˛Ú‡ Ë ‰Â·‡ÚË Ò ÍÓÎÛÏÌËÒÚËÚ »‚‡Ì  ˙ÒÚ‚,  ‡ÎËÌ fl̇ÍË‚, “ÂÓ‰Ó‡ ƒËÏÓ‚‡, ƒÂˇÌ ≈Ì‚, “ÓÌË ÕËÍÓÎÓ‚ Ë ¿Ì‰ÂÈ «‡ı‡Ë‚. ¬ËÊÚÂ: «‡ ‚ˉÂÓËÌÒڇ·ˆËˇÚ‡ "œÂÍ‡˜‚‡Ì ̇ „‡Ìˈ‡Ú‡" Ë... More

Read the publication