Зов News - брой 148 / 22 октомври 2014
Read

Зов News - брой 148 / 22 октомври 2014

by Fiesta Promo

Ñðÿäà, 22 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 148/1340 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Êîíòðîëèðàò ñúñòîÿíèåòî íà îïàñíè âîäîåìè ñëåä ïðîãíîçèòå çà äúæä Íà 3 ñòð. Äåíèöà Ãðîé÷åâà: "Îïèòâàìå ñå õîðàòà äà ïðèäîáèÿò îòãîâîðíî... More

Read the publication