Зов News - брой 134 / 2 октомври 2014
Read

Зов News - брой 134 / 2 октомври 2014

by Fiesta Promo

×åòâúðòúê, 2 îêòîìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 134/1326 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ïðîòåñòèðàùè ïîêàçàõà ÷åðâåí êàðòîí íà óïðàâíèöè Åêèï íà “ÇΠÍÞǔ Ñ âèêîâå "Îñòàâêà" ïîñòðàäàëèòå îò íàâîäíåíèåòî â Ìèçèÿ, êîèòî ñå... More

Read the publication