Зов News - брой 166 / 17 ноември 2014
Read

Зов News - брой 166 / 17 ноември 2014

by Fiesta Promo

Ïîíåäåëíèê, 17 íîåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 166/1358 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÇà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ñòð.4Ñòð.3 "Ïîëèòèöèòå ñà åäíà ñàìîíàãàæäàùà ñå ñèñòåìà" Îáíîâÿâàò ïàðê "Õèæàòà" ñ äîïúëíèòåëíè ñòðîèòåëíè äåéíîñòè" Íèêîëàé... More

Read the publication