Зов News - брой 164 / 13 ноември 2014
Read

Зов News - брой 164 / 13 ноември 2014

by Fiesta Promo

×åòâúðòúê, 13 íîåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 164/1356 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è ÂèäèíÇà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Ñòð.6Ñòð.4 Âúçðàæäàò òðàäèöèèòå íà æåíñêèÿ áàñêåòáîë "Íàäÿâàìå ñå äà ôîðìèðàìå íåîáõîäèìîòî åêîìèñëåíå" Îëÿ Ãåíîâà: Àíè Ñàìàðäæèéñêà... More

Read the publication