Зов News - брой 165 / 14 ноември 2014
Read

Зов News - брой 165 / 14 ноември 2014

by Fiesta Promo

Ïåòúê, 14 íîåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 165/1357 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Äàëè ïúòíàòà ìàðêèðîâêà íè îñèãóðÿâà áåçîïàñíîñò? Íà 4 ñòð. Ðóøè ñå ïðàâîñëàâåí õðàì Íà 5 ñòð. Âèäèíñêîòî ïðåäïðèÿòèå "Âèäàõèì" ÀÄ... More

Read the publication