Зов News - брой 188 / 17 декември 2014
Read

Зов News - брой 188 / 17 декември 2014

by Fiesta Promo

Ñðÿäà, 17 äåêåìâðè 2014 ã., ãîä. VIII, áð. 188/1380 0.50 ëâ. Âðàöà, Ìîíòàíà, Ëîì è Âèäèí Çà æèâîòà òàêúâ, êàêúâòî å! NEWS Òîäîð Àëåêñèåâ: "Íÿìà ó÷èëèùà çà êìåòîâå..." íà 4 ñòð. Ñèíüîòî ãîðèâî îò ×èðåí å çàðàäè ñåçîííî ïîòðåáëåíèå íà 5 ñòð. Àíè Ñàìàðäæèéñêà... More

Read the publication